شرایط بیمه خودرو های ناوگان آلما رنت ایران

  • کلیه خودروهای ناوگان آلمارنت ایران دارای بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه می باشند
  • بیمه شخص ثالث جبران خسارت مالی وارده به خودرو سایرین را تا مبلغ (متغیر)۴۰،۰۰۰،۰۰۰  ريال پوشش میدهد . (در صورت بالاتر بودن خسارت ، تامین هزینه به عهده مشتری میباشد)
  • بیمه شخص ثالث جبران خسارات جانی و نقص عضو سرنشینان خودرو مورد اجاره و سرنشینان خودرو سایرین را تا مبلغ ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال پوشش میدهد. (در صورت بالاتر بودن خسارت ، تامین هزینه به عهده مشتری میباشد)
  • با خرید بیمه تکمیلی PAI بصورت اختیاری جبران خسارت مالی وارده به خودرو سایرین را تا مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال افزایش دهید . (در صورت بالاتر بودن خسارت ، تامین هزینه به عهده مشتری میباشد)
  • بیمه بدنه، جبران خسارت مالی وارد شده به خودر واجاره شده را تا سقف ۸۰% خسارت پوشش میدهد و ۲۰% خسارت ( فرانشیز) به عهده مشتری میباشد
  • با خرید بیمه بدنه کامل یا فول اینشورنس ، خسارت مالی وارد شده به خودرو تا سقف ۱۰۰% پوشش داده می شود و مشتری فرانشیز پرداخت نمی کند

بیمه فول اینشورنس شامل موارد زیر نمی گردد:

  • خسارات ناشی از تعمد یا اهمال کاری یا عدم استفاده صحیح از خودرو
  • خسارت جزئی زیر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
  • خسارت وارده به لاستیک ورینگ