قیمت آزارا

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
4/800/000 ریال
4/000/000ریال
85/000/000 ریال
400/000 ریال
2/500/000 ریال
14/000 ریال
15/000 ریال

قیمت اپتیما

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
3/500/000 ریال
3/300/000ریال
68/000/000 ریال
250/000 ریال
1/700/000 ریال
14/000 ریال
15/000 ریال

قیمت اسپرتیج ۲۰۱۵

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
3/800/000 ریال
3/000/000ریال
75/000/000 ریال
300/000 ریال
2000/000 ریال
14/000 ریال
15/000 ریال

 

قیمت اف جی

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
7/000/000 ریال
6/000/000ریال
90/000/000 ریال
400/000 ریال
2/500/000 ریال
16/000 ریال
16/000 ریال

قیمت بی ام دبلیو ۵۲۸

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
11/000/000 ریال
8/000/000ریال
170/000/000 ریال
650/000 ریال
4/000/000 ریال
16/000 ریال
16/000 ریال

قیمت بی ام دبلیو ۶۳۰

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
12/000/000 ریال
10/000/000ریال
120/000/000 ریال
-----------------------20/000 ریال
20/000 ریال

 قیمت بی ام دبلیو ۷۴۰

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
11/000/000 ریال
10/000/000ریال
170/000/000 ریال
850/000 ریال
3/500/000 ریال
25/000 ریال
25/000 ریال

قیمت بی ام دبلیو سری x3

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
8/000/000 ریال
7/500/000 ریال
160/000/000 ریال
800/000 ریال
3/000/000 ریال
22/000 ریال
22/000 ریال

قیمت بی ام دبلیو سری x6

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
13/000/000 ریال
7/000/000ریال
210/000/000 ریال
1/000/000 ریال
4/000/000 ریال
25/000 ریال
25/000 ریال

قیمت بنز کلاس۲۰۱۵c

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
12/000/000 ریال
10/000/000ریال
190/000/000 ریال
400/000 ریال
2/500/000 ریال
20/000 ریال
20/000 ریال

قیمت بنز کلاس۲۰۱۵E

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
14/000/000 ریال
13/000/000ریال
160/000/000 ریال
620/000 ریال
3/200/000 ریال
23/000 ریال
23/000 ریال

قیمت بنز کلاس۵۰۰ ۲۰۱۳s

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
25/000/000 ریال
20/000/000ریال
320/000/000 ریال
950/000 ریال
3/800/000 ریال
20/000 ریال
20/000 ریال

قیمت توسان۲۰۱۷

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
6/000/000 ریال
3/500/000ریال
65/000/000 ریال
280/000 ریال
1/900/000 ریال
14/000 ریال
15/000 ریال

قیمت سانتافه۲۰۱۶/۲۰۱۵

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
4/500/000 ریال4/000/000ریال75/000/000 ریال350/000 ریال2/000/000 ریال15/000 ریال15/000 ریال

قیمت کمری

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
3/500/000 ریال
3/000/000ریال
48/000/000 ریال
220/000 ریال
1/400/000 ریال
14/000 ریال
15/000 ریال

قیمت لند کروز

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
9500/000 ریال8/000/000ریال130/000/000 ریال
500/000 ریال
4/500/000 ریال
20/000 ریال
20/000 ریال

قیمت نیسان جوک

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
3,500,000ریال3,300,000ریال68,000,000ریال300,000ریال2,000,000ریال.............................

قیمت توسان ۲۰۱۷

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
5000,000 ریال4000,000 ریال75,000,000 ریال350,000 ریال2000,000 ریال

قیمت ماکسیما

اجاره روزانه اجاره هفتگی هر روزاجاره ماهانه اجاره باراننده ساعتیترانسفر فرودگام امامکیلومتر شهرستانکیلومتر اضافه
2,500,000ریال2,000,000ریال50,000,000ریال250,000ریال2,000,000ریال16,000ریال15,000ریال